Podstawy prawa dla diagnostów laboratoryjnych

Podstawy prawa dla diagnostów laboratoryjnych

Opis:

NAKŁAD WYCZERPANY

Monografia przedstawiająca najnowszy stan prawny dotyczący funkcjonowania laboratoriów diagnostycznych, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zasad organizacji i działania świadczeniodawców z uwzględnieniem przekształceń własnościowych w tej dziedzinie. Jest też poradnikiem obejmującym m.in. następujące zagadnienia:
- jak utworzyć zakład opieki zdrowotnej
- jak utworzyć niepubliczne laboratorium diagnostyczne
- jakie są konieczne wymogi formalne prywatnych laboratoriów
- jakie są możliwe przekształcenia własnościowe laboratoriów
- jakie są możliwości zawarcia kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia
- jakie są kompetencje samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych
- jakie są formy nawiązania współpracy z diagnostami laboratoryjnymi
- jakie są prawa pacjenta, w tym z punktu widzenia diagnosty laboratoryjnego
- jak przedstawia się problem odpowiedzialności karnej i zawodowej diagnosty laboratoryjnego.

Autorzy:

Anna Huk-Augustynowicz
Anna Widarska

Cena: 42 PLN

Zamów:

Formularz zamówienia: pobierz plik

Do ceny nalezy doliczyć koszt wysyłki za zaliczeniem pocztowym.

Zamówienie prosimy przesłać faxem, emailem lub bezpośrednio skontaktować się z nami:

OINPHARMA Sp. z o.o.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa
tel: (022) 578 00 01, 578 00 12, 578 00 00, 578 00 10
fax: (022) 632 25 82
email: biuro@oinpharma.pl

Spis treści:

Przedmowa

1. Podstawowe pojęcia prawne
1.1. Źródła prawa powszechnie obowiązującego
1.2. Norma prawna a przepis prawa
1.3. Podmioty prawa
1.4. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

2. Organizacja i funkcjonowanie samorządu diagnostów laboratoryjnych
2.1. Kto może zostać diagnostą laboratoryjnym?
2.2. Wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej
2.3. Samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych

3. Podstawy prawne organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce
3.1. Krótka charakterystyka systemu ochrony zdrowia w Polsce
3.2. Podstawowe elementy systemu ochrony zdrowia: organizator systemu, płatnik, udzielający świadczeń zdrowotnych

4. Świadczeniodawcy
4.1. Podział podmiotów udzielających świadczenia zdrowotne ze względu na formę ich funkcjonowania
4.2. Zakład opieki zdrowotnej jako świadczeniodawca
4.3. Osoby wykonujące zawód medyczny

5. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – aspekty prawne funkcjonowania, status prawny, gospodarka finansowa
5.1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – ogólna charakterystyka
5.2. Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

6. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia jako podstawowe źródło finansowania działalności świadczeniodawców

7. Spółki jako podmioty tworzące niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
7.1. Rodzaje spółek
7.2. Spółka cywilna
7.3. Spółka jawna
7.4. Spółka partnerska
7.5. Spółka komandytowa
7.6. Spółka komandytowo-akcyjna
7.7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
7.8. Spółka akcyjna

8. Elementy prawa pracy
8.1. Nawiązanie stosunku pracy
8.2. Zawarcie umowy o pracę
8.3. Rodzaje umów o pracę
8.4. Sposoby rozwiązania stosunku pracy
8.5. Czas pracy
8.6. Wynagrodzenie za pracę
8.7. Urlopy pracownicze
8.8. Obowiązki pracodawcy i pracownika
8.9. Odpowiedzialność porządkowa pracownika
8.10. Odpowiedzialność materialna pracownika

9. Prawa pacjenta
9.1. Prawa pacjenta w ustawodawstwie polskim
9.2. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
9.3. Prawo do wyrażania zgody na świadczenia zdrowotne
9.4. Prawo pacjenta do informacji
9.5. Prawo domagania się zachowania poufności
9.6. Prawo do poszanowania intymności i godności osobistej
9.7. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej oraz prawo do kontaktu z osobami z zewnątrz
9.8. Prawo do opieki duszpasterskiej
9.9. Prawo do godnej śmierci

10. Odpowiedzialność personelu medycznego oraz zakładu opieki zdrowotnej
10.1. Rodzaje odpowiedzialności
10.2. Odpowiedzialność cywilna
10.3. Wynagrodzenie szkody pacjentowi
10.4. Odpowiedzialność karna
10.5. Odpowiedzialność dyscyplinarna diagnostów laboratoryjnych

Copyright OINpharma 2010