Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie

Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie

Opis:

Kolejny tom z serii Biblioteka Diagnosty Laboratoryjnego – pierwsze w języku polskim opracowanie książkowe na temat układu hemostazy, przygotowane przez specjalistów reprezentujących uczelnie medyczne w Białymstoku, Gdańsku, Łodzi i Szczecinie. Autorzy omawiają mechanizmy patofizjologiczne zaburzeń hemostazy, metody analityczne, ich dobór i zastosowanie w diagnostyce skaz krwotocznych i zakrzepic, zwracają też uwagę na współpracę z lekarzem w celu postawienia właściwej diagnozy. Liczne ryciny i zestawienia tabelaryczne ułatwiają przyswojenie omawianych zagadnień. Książka powstała przede wszystkim z myślą o diagnostach laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, ale „dobór treści i sposób ich prezentacji sprawia, że stanie się doskonałym przewodnikiem również dla lekarzy i studentów uczelni medycznych zainteresowanych tą dziedziną…” – jak pisze w swojej recenzji dr hab. n. med. Ewa Żekanowska, prof. UMK.

Autorzy:

pod redakcją Marii Jastrzębskiej

Cena: 50 PLN

Zamów:

Formularz zamówienia: pobierz plik

Do ceny nalezy doliczyć koszt wysyłki za zaliczeniem pocztowym.

Zamówienie prosimy przesłać faxem, emailem lub bezpośrednio skontaktować się z nami:

OINPHARMA Sp. z o.o.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa
tel: (022) 578 00 01, 578 00 12, 578 00 00, 578 00 10
fax: (022) 632 25 82
email: biuro@oinpharma.pl

Spis treści:

Przedmowa

Wykaz skrótów

1. Struktura i funkcje układu hemostazy Jacek Andrzej Golański
1.1. Definicja i wprowadzenie do rozdziału
1.2. Udział ściany naczyń krwionośnych w hemostazie
1.2.1. Warstwa wewnętrzna ściany naczyniowej
1.2.2. Warstwa środkowa i warstwa zewnętrzna ściany naczyniowej
1.2.3. Układ fagocytarny (siateczkowo-śródbłonkowy)
1.3. Udział płytek krwi w hemostazie
1.3.1. Płytki krwi – informacje podstawowe
1.3.2. Etapy tworzenia czopu płytkowego
1.3.3. Funkcje płytek krwi
1.4. Udział czynników osoczowych układu krzepnięcia w hemostazie
1.4.1. Modele aktywacji układu krzepnięcia krwi
1.4.2. Wybrane czynniki krzepnięcia krwi i ich rola w hemostazie
1.5. Mechanizmy antykoagulacyjne i układ fibrynolizy
1.5.1. Śródbłonek naczyniowy
1.5.2. Inhibitory osoczowe układu krzepnięcia krwi
1.5.3. Mechanizmy układu fibrynolizy

2. Metody badań układu hemostazy Anna Raszeja-Specht
2.1. Zagadnienia przedanalityczne w badaniach koagulologicznych
2.1.1. Przygotowanie pacjenta do badań hemostazy
2.1.2. Sposób pobierania materiału do badań hemostazy
2.1.3. Postępowanie z próbką przeznaczoną do badań hemostazy
2.1.4. Przyczyny błędów w badaniach układu hemostazy
2.2. Zagadnienia metodyczne w badaniach układu krzepnięcia i fibrynolizy
2.2.1. Badania układu krzepnięcia ogólnymi metodami czynnościowymi
2.2.2. Metody badań płytek krwi
2.2.3. Metody koagulometryczne w badaniach wewnątrzpochodnej i wspólnej drogi kaskady krzepnięcia
2.2.4. Metody koagulometryczne w badaniach zewnątrzpochodnej i wspólnej drogi kaskady krzepnięcia
2.2.5. Inne badania wykonywane metodami koagulometrycznymi
2.2.6. Badania układu krzepnięcia metodami biochemicznymi – chromogennymi
2.2.7. Badania układu krzepnięcia metodami immunologicznymi
2.3. Wyposażenie i metody instrumentalne w laboratorium koagulologicznym
2.4. Badania układu krzepnięcia w miejscu opieki nad pacjentem

3. Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych skaz krwotocznych Milena Dąbrowska
3.1. Czynności wstępne w badaniach hemostazy
3.2. Badania przesiewowe układu hemostazy
3.2.1. Badania oceniające zaburzenia hemostazy naczyniowo-płytkowej
3.2.2. Badania oceniające zaburzenia osoczowego układu krzepnięcia
3.2.3. Badania oceniające układ fibrynolizy
3.3. Badania uzupełniające układu hemostazy
3.3.1. Badania uzupełniające w ocenie zaburzeń funkcji płytek krwi
3.3.2. Badania uzupełniające stosowane w skazach osoczowych
3.4. Odrębności fizjologiczne w badaniach hemostazy
3.5. Logistyka postępowania w badaniach zaburzeń hemostazy
3.6. Skazy krwotoczne – podział i diagnostyka
3.6.1. Diagnostyka przedlaboratoryjna skaz krwotocznych
3.6.2. Diagnostyka laboratoryjna skaz naczyniowych
3.6.3. Diagnostyka laboratoryjna skaz płytkowych
3.6.4. Diagnostyka laboratoryjna skaz osoczowych
3.7. Skazy krwotoczne złożone w przebiegu różnych schorzeń

4. Diagnostyczne i kliniczne aspekty trombofilii Maria Jastrzębska
4.1. Wprowadzenie
4.2. Trombofilia wrodzona
4.2.1. Udokumentowane czynniki ryzyka trombofilii wrodzonej
4.2.2. Kliniczne objawy trombofilii wrodzonej
4.2.3. Inne czynniki ryzyka trombofilii wrodzonej
4.3. Trombofilia nabyta
4.3.1. Zespół antyfosfolipidowy jako najczęstsza przyczyna trombofilii nabytej
4.3.2. Inne czynniki ryzyka trombofilii nabytej
4.4. Diagnostyka laboratoryjna trombofilii
4.4.1. Diagnostyka laboratoryjna potwierdzająca zakrzepicę żylną – ustalenie przyczyny zakrzepicy
4.4.2. Diagnostyka laboratoryjna wykluczająca zakrzepicę żylną
4.4.3. Diagnostyka laboratoryjna zespołu antyfosfolipidowego
4.5. Profilaktyka i leczenie trombofilii

5. Hemostatyczne czynniki ryzyka miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych Maria Jastrzębska
5.1. Wprowadzenie
5.2. Fibrynogen i D-Dimery
5.3. Czynnik VII krzepnięcia krwi
5.4. Endogenne składowe układu fibrynolizy
5.5. Płytki krwi i ich markery, czynnik von Willebranda
5.6. Inne czynniki krzepnięcia krwi
5.7. Polimorfizmy genetyczne hemostatycznych czynników ryzyka miażdżycy
5.8. Działanie prewencyjne w zakresie redukowania hemostatycznych czynników ryzyka miażdżycy

6. Laboratoryjna kontrola leczenia przeciwzakrzepowegoMaria Jastrzębska
6.1. Heparyna niefrakcjonowana (UH)
6.1.1. Laboratoryjna kontrola leczenia UH
6.2. Heparyna drobnocząsteczkowa (LMWH)
6.2.1. Laboratoryjna kontrola leczenia LMWH
6.3. Heparynoidy (leki heparynopodobne)
6.4. Inhibitory trombiny (rekombinowana hirudyna i jej pochodne)
6.5. Antykoagulanty doustne (AD)
6.5.1. Laboratoryjna kontrola leczenia AD
6.6. Leki fibrynolityczne (trombolityki)
6.6.1. Monitorowanie leczenia trombolitycznego
6.7. Leki defibrynujące
6.8. Leki przeciwpłytkowe

7. Zaburzenia hemostazy w różnych zespołach chorobowych Milena Dąbrowska, Anna Raszeja-Specht

8. Zapewnienie jakości w laboratorium koagulologicznymAnna Raszeja-Specht
8.1. Walidacja analizatorów, odczynników i metod badawczych
8.2. Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości
8.3. Miedzylaboratoryjna kontrola jakości
8.4. Wewnętrzna i zewnętrzna ocena kompetencji

Copyright OINpharma 2010